Zaproszenie do składania ofert PDF Drukuj Email

     Tyszowce, 2017-02-20

DŚR.2205.3.2017.MJ

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach zaprasza Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego poniżej 30000 Euro na:


Usługę w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dwóch dorosłych osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w formie rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu.

 

 II. Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

 

 1. Oferta cenowa powinna zawierać cenę brutto usługi za 1 godzinę w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Godzina usługi jest godziną zegarową liczoną jako faktycznie przepracowany czas w domu podopiecznego, bez czasu dojazdu lub dojścia do miejsca zamieszkania podopiecznego.
 2. Cena musi być określona w złotych polskich (zł), wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Oferta cenowa winna być podana cyfrowo i słownie.
 4. Usługa rehabilitacyjna powinna odbywać się w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych.
 5. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi powinny odbywać się przez 5 dni w tygodniu po 1 godzinie dziennie.
 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, częściowych lub dających możliwość negocjacji.
 7. Ofertę mogą składać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 1. posiadania wiedzy i doświadczenia tj. za Wykonawcę, który posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie Zamawiający uzna Wykonawcę, który wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert minimum 3 usługi w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych,
 2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (osoby, które posiadają doświadczenie oraz kwalifikacje do wykonywania ww. usług tj. zgodne z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1598 ze zm.),
 3. posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
 1. Wykonawca powinien posiadać do dyspozycji taką ilość osób zdolnych do wykonania zamówienia, aby nie doszło do przerwania ciągłości świadczonej usługi.
 2. W celu potwierdzenia warunków udziału w postepowaniu oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
 1. wykaz specjalistycznych usług opiekuńczych, które zostały wykonane w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert oraz dokumenty potwierdzające wykonanie tych usług,
 2. oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 3. kopia polisy,
 4. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia oraz dokumenty potwierdzające doświadczenie i kwalifikacje tych osób,
 5. oświadczenie o dysponowaniu potencjałem osobowym pozwalającym na zachowanie ciągłości wykonania usługi.
 1. Oferty będą wybierane według opisanych wyżej kryteriów.
 2. Termin wykonania zamówienia od 06-03-2017 r. do 29-12-2017 r.

 III. Przygotowanie oferty.

 

Ofertę należy:

a)   złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem,) w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyszowcach, ul. Kościelna 25A, 22-630 Tyszowce, pokój nr 3 (Dział Świadczeń Rodzinnych) do dnia 24-02-2017 r. do godziny 15.30

b)   opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

„Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, znak sprawy: DŚR.2205.3.2017.MJ"

 

IV. Kontakt z wykonawcą:

 

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: Marta Januś.

 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko PDF Drukuj Email

Ogłoszenie o naborze na stanowisko (pomocnicze i obsługi) - ASYSTENT RODZINY

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyszowcach ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny

 

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

 1. zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny systemie pieczy zastępczej
 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 5. udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu wychowawczych z dziećmi;
 7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej
 10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 14. realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860);
 15. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 16. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
 17. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 18. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 poz.1390 )

Informacja o warunkach pracy

Miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach ul. Kościelna 25 A, 22-630 Tyszowce

Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub innym miejscu wskazanym przez rodzinę.

 

Warunki zatrudnienia – umowa zlecenie

Wymagania niezbędne

Asystentem rodziny może być osoba, która:

 1. posiada:
 1. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
 2. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011r. W sprawie szkoleń na asystenta rodziny(Dz.U. Nr 272, poz.1680) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 3. wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3 -letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe

 1. prawo jazdy kat. B i możliwość użytkowania własnego samochodu

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Barbarą Kamińską–Skowronek- Kierownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyszowcach

Dane teleadresowe:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach

ul. Kościelna 25 A, 22-630 Tyszowce

tel. 84 66 19 346

 

Oferta ważna do 28.02.2016 r.

 

 

 
WIDZISZ REAGUJ ZADZWOŃ PDF Drukuj Email

apel

 
INFORMACJA PO PŻ PDF Drukuj Email

plakat1

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach informuje, że w dniu 27 października 2016 r. jako Organizacja Partnerska o zasięgu Lokalnym zawarł umowę z Fundacją Bank Żywności w Lublinie na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Podprogramu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2016.

Do udziału w ww. Podprogramie zakwalifikowano 368 osób z terenu gminy Tyszowce. Zakwalifikowane osoby spełniły kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej a ich dochód nie przekroczył 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł dla osoby w rodzinie.

Pierwszą dystrybucję żywności w Podprogramie 2016 MOPS w Tyszowcach przeprowadził 24 i 25 listopada 2016 r. Żywność dystrybuowana była bezpośrednio z magazynu tut. Ośrodka mieszczącego się przy ul. Kościelnej 25A, 22-630 Tyszowce w formie paczek żywnościowych, które zawierały: makaron, ryż, herbatniki, mleko, groszek z marchewką, fasolę białą, szynkę drobiową, cukier oraz olej.

W ramach PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2016 zaplanowano również działania towarzyszące mające na celu poprawienie kompetencji uczestników w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego i zasad zdrowego żywienia, oraz kampanię edukacyjną w formie plakatów i ulotek.

 

Dystrybucja żywności PO PŻ Podprogram 2015

W ramach ww. Podprogramu pomocą zostało objętych 342 osoby, którym wydano 1612 paczek żywnościowych zawierających 16 artykułów spożywczych z różnych grup towarowych tj. art. skrobiowe, art. mleczne, art. warzywne i owocowe, art. mleczne, cukier i tłuszcze. Przeprowadzono również działania towarzyszące dla beneficjentów w formie szkolenia na temat zasad zdrowego żywienia oraz w formie ulotek.

 

 
INFORMACJA PDF Drukuj Email

ohp1

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »