Zaproszenie do składania ofert PDF Drukuj Email

Tyszowce, 2017-01-16

DŚR.2201.3.2017.MJ

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach zaprasza Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego poniżej 30000 Euro na
Usługę w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych”.

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla jednej dorosłej osoby niepełnosprawnej w warunkach domowych w formie rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu.

 

         II. Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

 

 1. Oferta cenowa powinna zawierać cenę brutto usługi za 1 godzinę w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych. Godzina usługi jest godziną zegarową liczoną jako faktycznie przepracowany czas w domu podopiecznego, bez czasu dojazdu lub dojścia do miejsca zamieszkania podopiecznego.
 2. Cena musi być określona w złotych polskich (zł), wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Oferta cenowa winna być podana cyfrowo i słownie.
 4. Usługa rehabilitacyjna powinna odbywać się w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
 5. Specjalistyczne usługi opiekuńcze powinny odbywać się przez 3 dni w tygodniu po 1 godzinie dziennie.
 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, częściowych lub dających możliwość negocjacji.
 7. Ofertę mogą składać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 1. posiadania wiedzy i doświadczenia tj. za Wykonawcę, który posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie Zamawiający uzna Wykonawcę, który wykonał w okresie 2 lat przed upływem terminu składania ofert minimum 2 usługi w zakresie rehabilitacji fizycznej.
 2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym tj. fizjoterapeuci i doświadczeniem - udokumentowane minimum 2 lata pracy w zawodzie).
 3. posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
 1. Wykonawca powinien posiadać do dyspozycji taką ilość osób zdolnych do wykonania zamówienia, aby nie doszło do przerwania ciągłości świadczonej usługi.
 2. W celu potwierdzenia warunków udziału w postepowaniu oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
 1. dokumenty potwierdzające wykonanie w okresie 2 lat minimum 2 usług w zakresie rehabilitacji fizycznej,
 2. oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 3. kopia polisy,
 4. dokumenty potwierdzające kwalifikacje i staż pracy osób wykonujących zamówienie,
 5. oświadczenie o dysponowaniu potencjałem osobowym pozwalającym na zachowanie ciągłości wykonania usługi
 1. Oferty będą wybierane według opisanych wyżej kryteriów.
 2. Termin wykonania zamówienia od 15-02-2017 r. do 30-06-2017 r.

          

III.   Przygotowanie oferty.

 

Ofertę należy:

a)   złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem,) w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyszowcach, ul. Kościelna 25A, 22-630 Tyszowce, pokój nr 3 (Dział Świadczeń Rodzinnych) do dnia 20-01-2017 r. do godziny 15.30

b)   opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

„Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, znak sprawy: DŚR.2201.3.2017.MJ"

 

IV. Kontakt z wykonawcą:

 

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: Marta Januś.

 
WIDZISZ REAGUJ ZADZWOŃ PDF Drukuj Email

apel

 
INFORMACJA PO PŻ PDF Drukuj Email

plakat1

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach informuje, że w dniu 27 października 2016 r. jako Organizacja Partnerska o zasięgu Lokalnym zawarł umowę z Fundacją Bank Żywności w Lublinie na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Podprogramu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2016.

Do udziału w ww. Podprogramie zakwalifikowano 368 osób z terenu gminy Tyszowce. Zakwalifikowane osoby spełniły kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej a ich dochód nie przekroczył 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł dla osoby w rodzinie.

Pierwszą dystrybucję żywności w Podprogramie 2016 MOPS w Tyszowcach przeprowadził 24 i 25 listopada 2016 r. Żywność dystrybuowana była bezpośrednio z magazynu tut. Ośrodka mieszczącego się przy ul. Kościelnej 25A, 22-630 Tyszowce w formie paczek żywnościowych, które zawierały: makaron, ryż, herbatniki, mleko, groszek z marchewką, fasolę białą, szynkę drobiową, cukier oraz olej.

W ramach PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2016 zaplanowano również działania towarzyszące mające na celu poprawienie kompetencji uczestników w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego i zasad zdrowego żywienia, oraz kampanię edukacyjną w formie plakatów i ulotek.

 

Dystrybucja żywności PO PŻ Podprogram 2015

W ramach ww. Podprogramu pomocą zostało objętych 342 osoby, którym wydano 1612 paczek żywnościowych zawierających 16 artykułów spożywczych z różnych grup towarowych tj. art. skrobiowe, art. mleczne, art. warzywne i owocowe, art. mleczne, cukier i tłuszcze. Przeprowadzono również działania towarzyszące dla beneficjentów w formie szkolenia na temat zasad zdrowego żywienia oraz w formie ulotek.

 

 
INFORMACJA PDF Drukuj Email

ohp1

 
INFORMACJA PDF Drukuj Email

plakat zdrowe macierzystwo 2016 

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Tyszowcach rozpoczął realizację projektu

pt. „ Zdrowe macierzyństwo- II edycja”

realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Edycja 2016

 

Inicjatywy skierowane są do mieszkańców 8 Gmin Powiatu Tomaszowskiego, a działania prowadzone są w Szkołach Podstawowych i Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej.

 

Zaplanowane zadania realizowane są w okresie od 22 sierpnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku i będą odbywały się w Gminach:

Rachanie, Jarczów, Tarnawatka, Ulhówek, Łaszczów, Tyszowce Tomaszów Lubelski Krynice.

 

Celem projektu jest zwiększenie jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie i tym samym zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinach.

 

W ramach zaplanowanych działań zakłada się ;

 • indywidualne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, prawne (Punkt Konsultacyjny),
 • pogadanki profilaktyczno - terapeutyczne dla rodziców,
 • spotkania z nauczycielami nt. procedury Niebieskie Karty,
 • warsztaty dla dzieci nt bezpieczeństwa dzieci w Internecie,
 • grupy wsparcia dla osób zagrożonych i dotkniętych przemocą,
 • poradnictwo prawne, psychologiczne i pedagogiczne dla przedstawicieli służb i instytucji pracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy,
 • konkurs plastyczny „Przemocy mówimy NIE!”

 

Wszystkie działania są bezpłatne!

Szczegółowe informacje dotyczące projektu są udzielane w SOW w Tyszowcach pod nr telefonu: 846619587

 

 

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »