PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PROGRAM 2017

   

 Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego poniżej 30000 Euro na usługę – opracowanie dokumentu strategicznego.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach zaprasza Państwa do udziału  w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego poniżej 30000 Euro

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach informuje, że trwa nabór uczestników do Klubu „Senior+” w Perespie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach informuje, iż w dniu  28.12.2017 r. odbędzie się uroczyste otwarcie Klubu „Senior +” w Perespie połączone z dniem otwartym.  

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego poniżej 30000 Euro na usługę szkoleniową.

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE REKRUTACYJNE DO PROJEKTU 
„NOWA SZANSA NA RYNKU PRACY”

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE REKRUTACYJNE DO PROJEKTU 
„NOWA SZANSA NA RYNKU PRACY”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne Działanie: 11.1 Aktywne włączenie

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego poniżej 30000 Euro na usługę doradztwa zawodowego.

 

W dniu 02 listopada 2017

(czwartek)

Miejski Ośrodek Pomocy

Społecznej w Tyszowcach

będzie nieczynny.

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego poniżej 30000 Euro na usługę doradztwa zawodowego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach informuje, że w dniu 13-10-2017 r. w godz. od 8.00 do 15.00 osobom zakwalifikowanym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 będzie wydawana żywność w ramach ww. Programu. Żywność będzie wydawana w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tyszowcach, ul. Kościelna 25A

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach zaprasza do udziału w Projekcie „NOWA SZANSA NA RYNKU PRACY”

 

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego podstawowych potrzeb życiowych Świadczenie wychowawcze przysługuje matce ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach informuje o wynikach otwartego konkursu ofert.

Informacja o wyborze oferty

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE REKRUTACYJNE DO PROJEKTU
„NOWA SZANSA NA RYNKU PRACY”

W dniu 28 grudnia 2017 r. przy udziale znamienitych gości nastąpiło uroczyste otwarcie Klubu „Senior+” w Perespie.

     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach zaprasza Państwa do udziału  w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego poniżej 30000 Euro na:  Usługę w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych”.

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego poniżej 30000 Euro na usługę szkoleniową.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyszowcach

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 23 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn.zm.)  Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu.