Obrazek przykładowy. Bez treści

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE REKRUTACYJNE DO PROJEKTU
„NOWA SZANSA NA RYNKU PRACY”

16.11.2017 R. GODZ. 9.00
W SIEDZIBIE BIURA PROJEKTU,
UL. KOŚCIELNA 25A, 22-630 TYSZOWCE (MOPS)

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne

Działanie: 11.1Aktywne włączenie

 

Projekt skierowany jest do 25 mieszkańców gminy Tyszowce w wieku aktywności zawodowej (15 kobiet i 10 mężczyzn) w szczególności pozostających bez pracy
i bezrobotnych (III profil), o niskich kwalifikacjach oraz osób niepełnosprawnych

Oferujemy:

dla osób pozostających bez zatrudnienia (niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy)

v    doradztwo zawodowe – Indywidualny Plan Działania

v    wsparcie motywacyjne (psychologiczne)

v    trening kompetencji społecznych

v    certyfikowane szkolenia zawodowe

v    3 miesięczne płatne staże zawodowe

v    pośrednictwo pracy

oraz

v    stypendium szkoleniowe

v    wsparcie finansowe (zasiłki przyznane w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej)

v    zwrot kosztów dojazdu

v    zwrot kosztów opieki nad dziećmi i/lub osobą zależną

v    catering na szkoleniu

v    komplet odzieży na rozmowę kwalifikacyjną

dla osób bezrobotnych (zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne z ustalonym III profilem pomocy)

v    doradztwo zawodowe – Indywidualny Plan Działania

v    udział w Programie Aktywizacja i Integracja

oraz

v    wsparcie finansowe (zasiłki przyznane w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej)

v    zwrot kosztów dojazdu

v    zwrot kosztów opieki nad dziećmi i/lub osobą zależną

Szczegółowe informacje na temat Projektu można uzyskać w siedzibie Biura Projektu (MOPS) ul Kościelna 25A, 22-630 Tyszowce, lub pod nr telefonu 84 66-19-346 oraz na stronie internetowej www.mopstyszowce.pl .

 

 

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego poniżej 30000 Euro na usługę doradztwa zawodowego.

Obrazek przykładowy. Bez treści

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach zaprasza do udziału w Projekcie „NOWA SZANSA NA RYNKU PRACY”

Podkategorie