Obrazek przykładowy. Bez treści

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach zaprasza do udziału w Projekcie „NOWA SZANSA NA RYNKU PRACY”

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach realizuje projekt dofinansowany

z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne; Działanie: 11.1 Aktywne włączenie

 

Celem projektu jest: jest podwyższony poziom aktywności społeczno-zawodowej min. 80% z 25 osób (15K/10M) - podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Tyszowcach, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez realizację programu reintegracji społecznej i zawodowej, zakładającego indywidualną ścieżkę wsparcia dla każdego uczestnika projektu, która pozwoli zdobyć umiejętności społeczno-zawodowe służące odnalezieniu się na rynku pracy województwa lubelskiego do końca XII 2018 r.

 

Projekt skierowany jest do 25 mieszkańców Gminy Tyszowce w wieku aktywności zawodowej (15 kobiet i 10 mężczyzn) w szczególności pozostających bez pracy 
i bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy, o niskich kwalifikacjach oraz osób niepełnosprawnych.

 

W ramach projektu oferujemy:

dla osób pozostających bez zatrudnienia (niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy)

 • doradztwo zawodowe – Indywidualny Plan Działania
 • wsparcie motywacyjne (psychologiczne)
 • trening kompetencji społecznych
 • certyfikowane szkolenia zawodowe
 • 3 miesięczne płatne staże zawodowe
 • pośrednictwo pracy

oraz

 • stypendium szkoleniowe
 • wsparcie finansowe (zasiłki przyznane w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej)
 • zwrot kosztów dojazdu
 • zwrot kosztów opieki nad dziećmi i/lub osobą zależną
 • catering na szkoleniu
 • komplet odzieży na rozmowę kwalifikacyjną

dla osób bezrobotnych (zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne z ustalonym III profilem pomocy)

 • doradztwo zawodowe – Indywidualny Plan Działania
 • udział w Programie Aktywizacja i Integracja

oraz

 • wsparcie finansowe (zasiłki przyznane w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej)
 • zwrot kosztów dojazdu
 • zwrot kosztów opieki nad dziećmi i/lub osobą zależną

Rekrutacja do projektu trwa od września 2017 r. do kwietnia 2018 r.

Zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne w dniu 20.09.2017 r. o godz. 900 w siedzibie Biura Projektu, ul Kościelna 25A, 22-630 Tyszowce (MOPS)

Szczegółowe informacje na temat Projektu można uzyskać w siedzibie Biura Projektu (MOPS) ul Kościelna 25A, 22-630 Tyszowce, lub pod nr telefonu 84 66-19-346