Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę,

Rodzaje wydatków stanowiących podstawę obliczenia dodatku mieszkaniowego:

Obliczanie wysokości dodatku mieszkaniowego

Przyznawanie dodatku mieszkaniowego

Odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego

Wypłata dodatku mieszkaniowego

Wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego

Dodatek energetyczny przysługuje osobie, która spełnia łącznie 3 warunki: