Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego podstawowych potrzeb życiowych Świadczenie wychowawcze przysługuje matce ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje jeżeli:

 1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim

 2. dziecko zastało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej

 3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia na własne dziecko

 4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba, że:

 1. drugie z rodziców dziecka nie żyje;

 2. ojciec dziecka jest nieznany;

 3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;

 4. sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

 5. dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko.

W przypadku urodzenia dziecka, ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub w przypadku gdy dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą na niepełny miesiąc ustala się dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 800,00 zł

Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1200,00 zł.

pierwsze dziecko – oznacza jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez matkę, ojca opiekuna faktycznego lub opiekuna prawnego.

Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się począwszy od miesiąca w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejne okresy będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy wypłacane świadczenia wychowawcze są marnotrawione przez rodzinę lub wydatkowane niezgodnie z celem, organ właściwy może należne świadczenie wychowawcze przekazywać w części lub w całości w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

Rokiem bazowym, z którego będzie brany pod uwagę dochód przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko na okres 2017/2018 jest rok 2016
z uwzględnieniem dochodu utraconego i uzyskanego po roku bazowym.

Utrata dochodu - oznacza utratę dochodu spowodowaną:

 1. uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, 

 2. utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

 3. utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
  a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

 4. wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.),

 5. utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

 6. utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,

 7. utratą świadczenia rodzicielskiego,

 8. utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, 

 9. utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.).Uzyskanie dochodu oznacza uzyskanie dochodu spowodowane:

 1. zakończeniem urlopu wychowawczego,

 2. uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

 3. uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

 4. uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

 5. rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

 6. uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

 7. uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,

 8. uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, 

 9. uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. − Prawo o szkolnictwie wyższym).

W przypadku utraty dochodu prawo do świadczenia wychowawczego ustala się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.

W przypadku gdy uzyskanie dochodu powoduje utratę prawa do świadczenia wychowawczego, świadczenie nie przysługuje od miesiąca następującego po pierwszym miesiącu od miesiąca w którym dochód został osiągnięty.Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego lub opiekuna prawnego dziecka.

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona int. zakładka PRAWO

 

 • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
  (Dz. U. z 2016 r., poz. 195 ze zm.)

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o   świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks  postępowania administracyjnego
  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1465)