Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach zaprasza Państwa do udziału  w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego poniżej 30000 Euro

na:  Usługę w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

 

 I. Opis przedmiotu zamówienia:

 Świadczenie usług specjalistycznych dla 3 dorosłych niepełnosprawnych osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w formie rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu.

 II. Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym: 

 1. Oferta cenowa powinna zawierać cenę brutto usługi za 1 godzinę w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Godzina usługi jest godziną zegarową liczoną jako faktycznie przepracowany czas w domu klienta, bez czasu dojazdu lub dojścia do miejsca zamieszkania klienta.
 2. Cena musi być określona w złotych polskich (zł), wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Oferta cenowa winna być podana cyfrowo i słownie.
 4. Usługa rehabilitacyjna powinna odbywać się w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych (tj. 1 osoba – Czartowczyk, 1 osoba- Zamłynie, 1 osoba - Mikulin).
 5. Specjalistyczne usługi opiekuńcze powinny odbywać się dla 2 osób przez 5 dni w tygodniu po 1 godzinie dziennie dla każdej niepełnosprawnej osoby oraz dla 1 osoby przez 3 dni w tygodniu po 1 godzinie dziennie.
 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, częściowych lub dających możliwość negocjacji.
 7. Ofertę mogą składać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a)      posiadania wiedzy i doświadczenia tj. za Wykonawcę, który posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie Zamawiający uzna Wykonawcę, który wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert minimum 3 usługi w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych.

b)      dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (osoby, które posiadają doświadczenie oraz kwalifikacje do wykonywania ww. usług tj. zgodne z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1598 ze zm.)

c)      posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

 1. Wykonawca powinien posiadać do dyspozycji taką ilość osób zdolnych do wykonania zamówienia, aby nie doszło do przerwania ciągłości świadczonej usługi.
 2. W celu potwierdzenia warunków udziału w postepowaniu oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

a)      wykaz specjalistycznych usług opiekuńczych, które zostały wykonane w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert oraz dokumenty potwierdzające wykonanie tych usług,

b)      oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c)      kopia polisy,

d)      wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia oraz dokumenty potwierdzające doświadczenie i kwalifikacje tych osób,

e)      oświadczenie o dysponowaniu potencjałem osobowym pozwalającym na zachowanie ciągłości wykonania usługi.

 1. Oferty będą wybierane według opisanych kryteriów.
 2. Termin wykonania zamówienia od 15-01-2018 r. do 31-12-2018 r.

 III. Przygotowanie oferty. 

Ofertę należy:

a)   złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem,) w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyszowcach, ul. Kościelna 25A, 22-630 Tyszowce, pokój nr 3 (Dział Świadczeń Rodzinnych) do dnia 10-01-2018 r. do godziny 9.00

b)   opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

 

„Oferta na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

IV. Kontakt z wykonawcą:

 

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: Marta Januś.