Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego poniżej 30000 Euro na usługę – opracowanie dokumentu strategicznego.

I Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentu pod nazwą „Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2018-2022”

 II Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2018-2022 (zwana dalej Strategią) powinna obejmować następujące zagadnienia:

 1. Wskazanie podstaw prawnych Strategii;
 2. Wskazanie korelacji Strategii z innymi strategicznymi dokumentami unijnymi, krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi;
 3. Diagnozę sytuacji społecznej tj. przedstawienie społeczno–gospodarczych uwarunkowań Strategii obejmujących charakterystykę Gminy Tyszowce w tym demografię, gospodarkę, infrastrukturę, rynek pracy, poziom życia ludności, ochronę zdrowia, edukację, sport i rekreację, organizacje pozarządowe, kulturę, charakterystykę systemu pomocy społecznej, bezpieczeństwo publiczne, infrastrukturę, transport i komunikację oraz ochronę środowiska;
 4. Opracowanie diagnozy problemów społecznych w ujęciu działania instytucji pomocy społecznej;
 5. Opracowanie diagnozy sytuacji społecznej obejmującej stan obecny oraz przedstawiającą trendy i prognozę stanu przyszłego na podstawie m.in. badania ankietowego wśród mieszańców Gminy Tyszowce;
 6. Przeprowadzenie analizy SWOT;
 7. Określenie misji i wizji Strategii;
 8. Określenie celu głównego oraz celów szczegółowych Strategii wraz z kierunkami działań;
 9. Sformułowanie i określenie planu finansowego;
 10. Określenie zasad wdrażania Strategii;
 11. Opracowanie harmonogramu realizacji poszczególnych celów i zadań;
 12. Określenie sposobów oraz wskaźników monitorowania i ewaluacji stopnia realizacji Strategii;
 13. Organizacja i prowadzenie spotkań warsztatowych z udziałem wszystkich przedstawicieli środowisk i organizacji kreowania polityki społecznej w Gminie Tyszowce;
 14. Strategia powinna zawierać rzetelne i realne dane oraz czytelne wykresy opracowane na podstawie sytuacji społecznej Gminy Tyszowce;
 15. Przekazanie opracowanej Strategii w 3 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej
  z możliwością wydruku na płycie CD;
 16. Dokonywanie ewentualnych poprawek w przedstawionym dokumencie do chwili przyjęcia Strategii Uchwałą Rady Miejskiej w Tyszowcach.
 17.  Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 18. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykonali co najmniej trzy usługi polegające na opracowaniu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Warunek zostanie zweryfikowany na podstawie przedstawionych referencji. Do oferty należy dołączyć dokument poświadczający spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
 19. Oferta powinna zawierać cenę brutto za wykonanie całości zamówienia.
 20. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.
 21. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wyłonionym Wykonawcą, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.
 22. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, częściowych lub dających możliwość negocjacji.
 23. Termin wykonania zamówienia od 01-02-2018 r. do 31-03-2018 r.

 

III Przygotowanie oferty.

Ofertę należy:

a)    złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem,) w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 3 Dział Świadczeń Rodzinnych do dnia 22-01-2018 r. do godziny 15.30

b)    opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

Oferta cenowa opracowania dokumentu pod nazwą „Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2018-2022”

 

IV Kontakt z wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: Marta Januś.