Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach informuje, że matka lub ojciec dziecka lub też opiekun prawny dziecka urodzonego w okresie od 1 stycznia 2018 r.


do 31 marca 2018 r. w terminie do 30 czerwca 2018 r. mogą ubiegać się w tut. Ośrodku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia  się dziecka dla osób zamieszkałych na terenie gminy Tyszowce.

Natomiast rodzice dziecka lub opiekun prawny dziecka urodzonego od 1 kwietnia  2018 r. mogą ubiegać się o powyższe świadczenie w terminie 3 miesięcy od urodzenia dziecka.

Kwota świadczenia wynosi 500,00 zł jednorazowo.

O świadczenie mogą ubiegać się matka lub ojciec lub też opiekun prawny dziecka, którzy zamieszkiwali na terenie gminy Tyszowce przez okres co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku i w dniu złożenia wniosku zamieszkują wraz z dzieckiem w gminie Tyszowce.

Przy ustalaniu prawa do ww. świadczenia bierze się pod uwagę faktyczne zamieszkiwanie na terenie gminy Tyszowce a nie zameldowanie. Fakt zamieszkiwania na terenie gminy Tyszowce potwierdza się oświadczeniem złożonym pod odpowiedzialnością karną.