Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego poniżej 30000 Euro na usługę szkoleniową.

I Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest integracja społeczna bezrobotnych, w ramach Programu Aktywizacja
i Integracja (PAI) realizowanego na podstawie projektu „ Nowa szansa na rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

 

II Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

 

  1. Oferta cenowa powinna zawierać cenę brutto za 1 godzinę usługi szkoleniowej.
  2. Usługa szkoleniowa będzie polegała na:

1)       Przeprowadzeniu szkoleń grupowych w zakresie integracji społecznej dla 5 bezrobotnych uczestników/czek projektu „Nowa szansa na rynku pracy posiadających ustalony III profil pomocy.

2)       Celem szkoleń jest wzmocnienie kompetencji i postaw niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie i zapobieganie trwałemu wykluczeniu 5 uczestników/czek projektu „Nowa szansa na rynku pracy posiadających ustalony III profil pomocy.

3)       Szkolenie w zakresie integracji społecznej obejmuje następujące bloki tematyczne:

a)       komunikacja interpersonalna;

b)       współpraca w zespole;

c)       zarządzanie czasem;

d)       motywacja;

e)       asertywność;

f)        radzenie sobie ze stresem;

g)       poczucie własnej wartości

  1. Łączny wymiar godzinowy szkoleń – 80 godzin dydaktycznych  tj. 5 spotkań po 2 godziny w tygodniu, co stanowi 10 godzin tygodniowo i 40 godzin miesięcznie x 2 miesiące tj. łącznie 80 godzin,
  2. Za godzinę pracy trenera przyjmuje się 1 godzinę dydaktyczną tj. 45 minut zegarowych,
  3. Przy składaniu ofert należy uwzględnić stawkę godzinową pracy trenera dla 5 osobowej grupy uczestników/czek projektu zgodnie z art. 62c ust.3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.)
  4. Zajęcia mogą odbywać się od poniedziałku do soboty, na terenie gminy Tyszowce.
  5. Zadania w zakresie integracji społecznej  mogą być realizowane przez osoby posiadające wykształcenie:

a)       doradca zawodowy  i/lub psycholog i/lub coach.

b)       co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe i /lub co najmniej 200 godzin przeprowadzonego wsparcia.

  1. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty dokumentację potwierdzającą kwalifikacje zawodowe oraz udokumentować doświadczenie zawodowe.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, częściowych lub dających możliwość negocjacji.
  3. Termin wykonania zamówienia od 20 grudnia 2017 r. do 28 lutego 2018 r.

 

 

 

III Przygotowanie oferty.

Ofertę należy:

a)    złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem,) w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 3 Dział Świadczeń Rodzinnych do dnia 18-12-2017 r. do godziny 15.30

b)    opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

Oferta cenowa na usługę szkoleniową w ramach projektu „Nowa szansa na rynku pracy” realizowanego w ramach RPO WL na lata 2014-2020.

 

IV Kontakt z wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: Marta Januś.

 

 

 

 

 

                               Kierownik

         Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

                           w Tyszowcach

        

 

             mgr Barbara Kamińska-Skowronek