ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE REKRUTACYJNE DO PROJEKTU 
„NOWA SZANSA NA RYNKU PRACY”

23.11.2017 R. GODZ. 9.00 
W SIEDZIBIE BIURA PROJEKTU, 
UL. KOŚCIELNA 25A, 22-630 TYSZOWCE (MOPS)

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne

Działanie: 11.1 Aktywne włączenie 

Projekt skierowany jest do 25 mieszkańców gminy Tyszowce w wieku aktywności zawodowej (15 kobiet i 10 mężczyzn) w szczególności pozostających bez pracy
i bezrobotnych (III profil), o niskich kwalifikacjach oraz osób niepełnosprawnych

Oferujemy:

dla osób pozostających bez zatrudnienia (niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy)

v  doradztwo zawodowe – Indywidualny Plan Działania

v  wsparcie motywacyjne (psychologiczne)

v  trening kompetencji społecznych

v  certyfikowane szkolenia zawodowe

v  3 miesięczne płatne staże zawodowe

v  pośrednictwo pracy

oraz

v  stypendium szkoleniowe

v  wsparcie finansowe (zasiłki przyznane w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej)

v  zwrot kosztów dojazdu

v  zwrot kosztów opieki nad dziećmi i/lub osobą zależną

v  catering na szkoleniu

v  komplet odzieży na rozmowę kwalifikacyjną

dla osób bezrobotnych (zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne z ustalonym III profilem pomocy)

v  doradztwo zawodowe – Indywidualny Plan Działania

v  udział w Programie Aktywizacja i Integracja

oraz

v  wsparcie finansowe (zasiłki przyznane w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej)

v  zwrot kosztów dojazdu

v  zwrot kosztów opieki nad dziećmi i/lub osobą zależną

 

Szczegółowe informacje na temat Projektu można uzyskać w siedzibie Biura Projektu (MOPS) ul Kościelna 25A, 22-630 Tyszowce, lub pod nr telefonu 84 66-19-346 oraz na stronie internetowej www.mopstyszowce.pl .