Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyszowcach

na podstawie Zarządzenia Nr 51/2017 Burmistrza Tyszowiec z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyszowcach
do realizacji projektu pt.”Nowa szansa na rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w związku z art. 11, art.13 ust.1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na:

 

powierzenie realizacji zadania publicznego, w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym polegającego na świadczeniu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym i społecznym dla mieszkańców Gminy Tyszowce w ramach projektu „Nowa szansa na rynku pracy” w okresie od 14 grudnia 2017 r. do 30 listopada 2018 r.

 

Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadania w 2017 r. wynosi: 12 075,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych 00/100), w roku 2018 wynosi: 141 575,00 zł (słownie: sto czterdzieści jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100).

Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, po podpisaniu umowy z wyłonionym Oferentem w podziale na dwie transze.

 

Termin i miejsce składania ofert:

12 grudnia 2017 r., do godziny 9.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, 22-630 Tyszowce ul. Kościelna 25A, pok. nr 3.

 

Zasady przyznawania dotacji:

1. Do złożenia ofert w konkursie, uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Oferent powinien posiadać wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy Lublinie.

3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie właściwego formularza oferty, zgodnego ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300), zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale IX warunków konkursu i złożenie go w terminie i w sposób określony w ogłoszeniu i w rozdziale XI warunków konkursu.

Formularz oferty należy wypełnić elektronicznie.

4. Uprawniony podmiot może złożyć tylko jedna ofertę.

5. Dofinansowanie nastąpi w trybie powierzenia realizacji zadania publicznego.

6. Oferent w celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania z budżetu Gminy może otrzymać tylko jedną dotacje na realizację konkretnej oferty, zgłoszonej do konkursu w ramach poszczególnych zadań.

7. Sposób wyboru Oferenta i sposób ogłoszenia o wyborze został określony w rozdz. XII warunków konkursu.

8. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

9. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje odwołanie.

10. Każdy z Oferentów w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

11. Szczegółowe zasady realizacji zadania i przyznawania dotacji, w tym ograniczenia co do wydatkowania kwoty dotacji oraz obowiązki sprawozdawcze zostały określone w rozdziale X warunków konkursu. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Upoważnieni przedstawiciele Oferenta zobowiązani są niezwłocznie od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert do zgłoszenia się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tyszowcach, ul. Kościelna 25A, 22-630 Tyszowce w celu uzgodnienia warunków umowy (nie dłużej niż dwa dni robocze). Niedotrzymanie terminu jest różnoznaczne z rezygnacją Oferenta z przyznanej dotacji.

 

Kryteria wyboru oferty:

1.      Oferty zostaną ocenione przez komisję Konkursową według następujących kryteriów:

1)      oceny możliwości realizacji zadania publicznego;

2)      oceny kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

3)      oceny proponowanej jakości realizacji zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których Oferent będzie realizował zadanie (ocena opisu realizacji zadania – program pracy, spójność koncepcji realizacji zadania);

4)      ocena planowanego wkładu rzeczowego, osobowego w realizacji zadania, w tym: świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej członków organizacji do realizacji zadania publicznego (w przeliczeniu na etaty);

5)      analizy i oceny realizacji uprzednio zleconych zadań publicznych pod względem rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków, w przypadku Oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zadania publiczne zlecone.

2.      Zleceniobiorcą zadania zostanie Podmiot, którego oferta zostanie oceniona najwyżej pod względem merytorycznym przez Komisję konkursową pod warunkiem, ze wyniki oceny merytorycznej, liczba uzyskanych przez Oferenta punktów będzie wyższa niż 30% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania.

3.      Pierwsze posiedzenie Komisji konkursowej odbędzie się w dniu 12 grudnia 2017 r. o godzinie 9.30 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyszowcach przy ulicy Kościelnej 25 A.

Wybór Podmiotu realizującego zadanie nastąpi najpóźniej do dnia 13 grudnia 2017 r.

 

Informacja o zrealizowanych zadaniach tego samego rodzaju oraz koszcie ich realizacji w latach poprzednich.

W roku 2015 i 2016 nie zrealizowano zadań o takim samym lub zbliżonym charakterze.

 

Pozostałe informacje dotyczące konkursu określone zostały w Zarządzeniu Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyszowcach

Informacje te obejmują m.in.:

1)      szczegółowe warunki realizacji zadania,

2)      kryteria formalne oraz tryb i kryteria merytoryczne stosowane przy wyborze ofert, wraz z punktacją dla poszczególnych kryteriów.

 

Warunki otwartego konkursu ofert stanowiące złącznik do zarządzenia Kierownika MOPS w Tyszowcach, można również odbierać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyszowcach przy ulicy Kościelnej 25 A, pok. nr 3.

 

Zapraszamy podmioty zainteresowane udziałem w konkursie do konsultacji zawartości oferty. Informacji i wyjaśnień udzielają: Barbara Kamińska-Skowronek, Marta Januś, oraz Marlena Kukiełka w zakresie zagadnień finansowych w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyszowcach lub pod. nr telefonu 84 66-19-346.

 

 

Informacje o wszelkich ewentualnych zmianach w zakresie warunków otwartego konkursu ofert zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyszowcach oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyszowcach.

 

Dokumenty konkursu do pobrania spakowane programem zip