MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TYSZOWCACH
Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Pracownik socjalny PDF Drukuj Email
Wpisany przez mops_admin   
środa, 15 marca 2017 13:56

Ogłoszenie o naborze na stanowisko (pomocnicze i obsługi) – Pracownik socjalny


Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyszowcach ogłasza nabór na stanowisko – pracownik socjalny

Informacja o warunkach pracy

Miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach ul. Kościelna 25 A, 22-630 Tyszowce

Warunki zatrudnienia – umowa o pracę – pełny wymiar czasu pracy

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

 1. praca socjalna w tym przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki;
 2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
 3. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
 4. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i  udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
 5. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
 6. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
 7. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
 8. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

Wymagania niezbędne

Pracownikiem socjalnym może być osoba, która:

posiada uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).

Link pomocniczy w sprawie kwalifikacji pracownika socjalnego

http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/interpretacje-wybranych-przepisow/kwalifikacje-pracownika-socjalnego/

Wymagania dodatkowe

 1. prawo jazdy kat.B i możliwość użytkowania własnego samochodu.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Barbarą Kamińską–Skowronek- Kierownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyszowcach

Dane teleadresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach

ul. Kościelna 25 A, 22-630 Tyszowce

tel. 84 66 19 346

Oferta ważna do 31.03.2017 r.

Poprawiony: środa, 15 marca 2017 14:02
 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystent Rodziny PDF Drukuj Email
Wpisany przez mops_admin   
środa, 15 marca 2017 13:38

Ogłoszenie o naborze na stanowisko (pomocnicze i obsługi) - ASYSTENT RODZINY


Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyszowcach ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny

Informacja o warunkach pracy

Miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach ul. Kościelna 25 A,
22-630 Tyszowce

Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub innym miejscu wskazanym przez rodzinę.

Warunki zatrudnienia – umowa o pracę – pełny wymiar czasu pracy

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

1)  zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny systemie pieczy zastępczej

 

 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 2. opracowanie we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastepczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 5. udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej
 10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 14. realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobietw ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860);
 15. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 16. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
 17. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 18. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
  (Dz. U. z 2015 poz.1390 )

Wymagania niezbędne

Asystentem rodziny może być osoba, która:

     1) posiada:

 1. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
 2. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy
  z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie rozporządzenie Ministra Pracy
  i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011r. W sprawie szkoleń na asystenta rodziny(Dz.U. Nr 272, poz.1680) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy
  z dziećmi lub rodziną lub
 3. wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3 -letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe

        1) prawo jazdy kat.B i możliwość użytkowania własnego samochodu.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Barbarą Kamińską–Skowronek- Kierownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyszowcach

Dane teleadresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach

ul. Kościelna 25 A, 22-630 Tyszowce

tel. 84 66 19 346

Oferta ważna do 31.03.2017 r.

Poprawiony: środa, 15 marca 2017 13:55
 
INFORMACJA PO PŻ PDF Drukuj Email
Wpisany przez mops_admin   
środa, 30 listopada 2016 11:57

plakat1

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach informuje, że w dniu 27 października 2016 r. jako Organizacja Partnerska o zasięgu Lokalnym zawarł umowę z Fundacją Bank Żywności w Lublinie na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Podprogramu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2016.

Do udziału w ww. Podprogramie zakwalifikowano 368 osób z terenu gminy Tyszowce. Zakwalifikowane osoby spełniły kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej a ich dochód nie przekroczył 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł dla osoby w rodzinie.

Pierwszą dystrybucję żywności w Podprogramie 2016 MOPS w Tyszowcach przeprowadził 24 i 25 listopada 2016 r. Żywność dystrybuowana była bezpośrednio z magazynu tut. Ośrodka mieszczącego się przy ul. Kościelnej 25A, 22-630 Tyszowce w formie paczek żywnościowych, które zawierały: makaron, ryż, herbatniki, mleko, groszek z marchewką, fasolę białą, szynkę drobiową, cukier oraz olej.

W ramach PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2016 zaplanowano również działania towarzyszące mające na celu poprawienie kompetencji uczestników w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego i zasad zdrowego żywienia, oraz kampanię edukacyjną w formie plakatów i ulotek.

 

Dystrybucja żywności PO PŻ Podprogram 2015

W ramach ww. Podprogramu pomocą zostało objętych 342 osoby, którym wydano 1612 paczek żywnościowych zawierających 16 artykułów spożywczych z różnych grup towarowych tj. art. skrobiowe, art. mleczne, art. warzywne i owocowe, art. mleczne, cukier i tłuszcze. Przeprowadzono również działania towarzyszące dla beneficjentów w formie szkolenia na temat zasad zdrowego żywienia oraz w formie ulotek.

 

 
WIDZISZ REAGUJ ZADZWOŃ PDF Drukuj Email
Wpisany przez mops_admin   
poniedziałek, 05 grudnia 2016 08:01

apel

 
INFORMACJA PDF Drukuj Email
Wpisany przez mops_admin   
środa, 19 października 2016 07:21

ohp1

Poprawiony: środa, 19 października 2016 07:34
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 11