Rodzina 500 plus PDF Drukuj Email

                                                                          banerek1

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) z dniem 1 kwietnia 2016 r. wchodzi w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.W rodzinach, w których dochód nie przekroczy 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w przypadku rodzin wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają 500 zł również na pierwsze lub jedyne dziecko.

 

Zgodnie z art. 2 pkt 14 ww ustawy „14) pierwsze dziecko – oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez matkę, ojca opiekuna faktycznego lub opiekuna prawnego.”

 

Rokiem bazowym, z którego dochód będzie brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko będzie rok 2014 z uwzględnieniem dochodu utraconego i uzyskanego po roku bazowym.

 

Świadczenie otrzymają rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. Świadczenie wychowawcze otrzymają również opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka.

 

Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu 3 pierwszych  miesięcy trwania programu tj. w terminie od dnia 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. (włącznie) należne świadczenie zostanie wyrównanie od kwietnia 2016 r.

 

Pierwszy okres wypłacania  świadczenia wychowawczego będzie trwał od 1 kwietnia 2016 r. aż do 30 września 2017 roku. Prawo do świadczenia wychowawczego na kolejne okresy będzie ustalane od 1 października do 30 września kolejnego roku.

 

Program Rodzina 500 plus jest zgodny z dotychczasową, unijną praktyką koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Pozwala ona ograniczyć przypadki nienależnego pobierania świadczeń przez osoby mieszkające za granicą. Ustawa przewiduje, że świadczenie nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze, za wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy przewidują inaczej. Zgodnie z Programem Rodzina 500 plus, rodzice składający wniosek o przyznanie świadczenia są zobowiązani do informowania o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do tego świadczenia, w tym również o zmianie miejsca zamieszkania. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie marszałków województw w Polsce. Marszałek zaś przekazuje te informacje do właściwej gminy.

 

Wnioski i załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego od dnia 1 kwietnia 2016 r. będzie można składać:

 

  • w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tyszowcach, ul. Kościelna  25A, 22-630 Tyszowce,  pokój nr 3
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej na ww. adres MOPS w Tyszowcach
  • drogą elektroniczną za pomocą Platformy Informacyjno-Usługowej CSIZS  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej tzw. emp@tii.
  • za pośrednictwem systemu teleinformacyjnego udostępnionego przez ZUS
  • za pośrednictwem sytemu teleinformacyjnego udostępnionego przez banki  krajowe świadczące usługi drogą elektroniczną.

 

Druki wniosków i załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będą od dnia 1 kwietnia 2016 r. dostępne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tyszowcach, ul. Kościelna 25A, 22-630 Tyszowce, pokój nr 3 oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 

Wzór wniosku o ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego

 

 

 
Świadczenie rodzicielskie PDF Drukuj Email

bobas

 

 

Nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie

 

 

Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1217) wprowadziła od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie.

 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia są między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie pobierają zasiłku macierzyńskiego mogą ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie rodzicielskie jest niezależne od kryterium dochodowego, przysługuje przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka w wysokości 1 000,00 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres wydłuży się do 71 tygodni.

Świadczenie to mogą otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).

 

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymuje zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres urlopu rodzicielskiego.

 

Druki wniosków o świadczenie rodzicielskie dostępne są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyszowcach, ul. Kościelna 25A, pokój nr 3.

 
Informacja PDF Drukuj Email

 

zimaUWAGA na niskie temperatury

 

Spadki temperatur stwarzają zagrożenie dla życia
i zdrowia osób bezdomnych, w podeszłym wieku
i samotnych. Zagrożenie to dotyczy także osób nietrzeźwych przebywających na dworze, bądź
w opuszczonych i nieogrzewanych pomieszczeniach.

 

 

 Jeśli widzisz osobę potrzebującą wsparcia, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Tyszowcach prosi o kontakt pod numerem
663 152 122. Telefon czynny całą dobę.

 
Nieodpłatna pomoc prawna PDF Drukuj Email

 

  
          Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach informuje, że z dniem 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255).

 

         W związku z powyższym, od 1 stycznia 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach będzie uruchomiony punkt świadczenia pomocy prawnej dla osób uprawnionych, o których mowa w art. 4 ww. ustawy

 

Tekst ustawy dostępny jest w linku poniżej:

    Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
     

 infografika caly system 1

 

pomoc prawna2 001

Więcej…
 
INFORMACJA PDF Drukuj Email

zarzdzanie 001

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »