Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne Działanie: 11.1 Aktywne włączenie

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego poniżej 30000 Euro na usługę doradztwa zawodowego.

 

W dniu 02 listopada 2017

(czwartek)

Miejski Ośrodek Pomocy

Społecznej w Tyszowcach

będzie nieczynny.

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego poniżej 30000 Euro na usługę doradztwa zawodowego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach informuje, że w dniu 13-10-2017 r. w godz. od 8.00 do 15.00 osobom zakwalifikowanym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 będzie wydawana żywność w ramach ww. Programu. Żywność będzie wydawana w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tyszowcach, ul. Kościelna 25A

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach zaprasza do udziału w Projekcie „NOWA SZANSA NA RYNKU PRACY”

 

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego podstawowych potrzeb życiowych Świadczenie wychowawcze przysługuje matce ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego poniżej 30000 Euro na usługę szkoleniową.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyszowcach

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 23 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn.zm.)  Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu.