Menu główne

Linki

Stowarzyszenia

Statystyki

UĹźytkownikĂłw : 3
Artykułów : 94
Zakładki : 6
Odsłon : 212600PDF Drukuj Email

plakat1

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach informuje, że w dniu 27 października 2016 r. jako Organizacja Partnerska o zasięgu Lokalnym zawarł umowę z Fundacją Bank Żywności w Lublinie na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Podprogramu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2016.

Do udziału w ww. Podprogramie zakwalifikowano 368 osób z terenu gminy Tyszowce. Zakwalifikowane osoby spełniły kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej a ich dochód nie przekroczył 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł dla osoby w rodzinie.

Pierwszą dystrybucję żywności w Podprogramie 2016 MOPS w Tyszowcach przeprowadził 24 i 25 listopada 2016 r. Żywność dystrybuowana była bezpośrednio z magazynu tut. Ośrodka mieszczącego się przy ul. Kościelnej 25A, 22-630 Tyszowce w formie paczek żywnościowych, które zawierały: makaron, ryż, herbatniki, mleko, groszek z marchewką, fasolę białą, szynkę drobiową, cukier oraz olej.

W ramach PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2016 zaplanowano również działania towarzyszące mające na celu poprawienie kompetencji uczestników w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego i zasad zdrowego żywienia, oraz kampanię edukacyjną w formie plakatów i ulotek.

 

Dystrybucja żywności PO PŻ Podprogram 2015

W ramach ww. Podprogramu pomocą zostało objętych 342 osoby, którym wydano 1612 paczek żywnościowych zawierających 16 artykułów spożywczych z różnych grup towarowych tj. art. skrobiowe, art. mleczne, art. warzywne i owocowe, art. mleczne, cukier i tłuszcze. Przeprowadzono również działania towarzyszące dla beneficjentów w formie szkolenia na temat zasad zdrowego żywienia oraz w formie ulotek.

 

 
INFORMACJA PDF Drukuj Email

ohp1

 
INFORMACJA PDF Drukuj Email

plakat zdrowe macierzystwo 2016 

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Tyszowcach rozpoczął realizację projektu

pt. ? Zdrowe macierzyństwo- II edycja?

realizowanego w ramach Programu Osłonowego ?Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie? Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Edycja 2016

 

Inicjatywy skierowane są do mieszkańców 8 Gmin Powiatu Tomaszowskiego, a działania prowadzone są w Szkołach Podstawowych i Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej.

 

Zaplanowane zadania realizowane są w okresie od 22 sierpnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku i będą odbywały się w Gminach:

Rachanie, Jarczów, Tarnawatka, Ulhówek, Łaszczów, Tyszowce Tomaszów Lubelski Krynice.

 

Celem projektu jest zwiększenie jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie i tym samym zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinach.

 

W ramach zaplanowanych działań zakłada się ;

 • indywidualne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, prawne (Punkt Konsultacyjny),
 • pogadanki profilaktyczno - terapeutyczne dla rodziców,
 • spotkania z nauczycielami nt. procedury Niebieskie Karty,
 • warsztaty dla dzieci nt bezpieczeństwa dzieci w Internecie,
 • grupy wsparcia dla osób zagrożonych i dotkniętych przemocą,
 • poradnictwo prawne, psychologiczne i pedagogiczne dla przedstawicieli służb i instytucji pracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy,
 • konkurs plastyczny ?Przemocy mówimy NIE!?

 

Wszystkie działania są bezpłatne!

Szczegółowe informacje dotyczące projektu są udzielane w SOW w Tyszowcach pod nr telefonu: 846619587

 

 

 
PDF Drukuj Email

     Tyszowce, 2016-09-07

 

DŚR.2201.22.2016.MJ

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach zaprasza Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego poniżej 30000 Euro na:
?
Usługę w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych?.

I Opis przedmiotu zamówienia:

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla jednej dorosłej osoby niepełnosprawnej w warunkach domowych w formie rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu.

II Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

 1. Oferta cenowa powinna zawierać cenę brutto usługi za 1 godzinę w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych.
 2. Usługa rehabilitacyjna powinna odbywać się w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
 3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze powinny odbywać się przez 3 dni w tygodniu po 1 godzinie dziennie.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, częściowych lub dających możliwość negocjacji.
 5. Ofertę mogą składać osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym tj. fizjoterapeuci.
 6. Ofertę mogą składać osoby z doświadczeniem zawodowym min. 1 rok pracy w zawodzie.
 7. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumentację potwierdzającą kwalifikacje zawodowe i posiadany staż pracy.
 8. Oferty będą wybierane według opisanych wyżej kryteriów.
 9. Termin wykonania zamówienia od 16-09-2016 r. do 31-12-2016 r.

III Przygotowanie oferty:

Ofertę należy:

a)   złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem,) w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyszowcach, ul. Kościelna 25A, 22-630 Tyszowce, pokój nr 3 (Dział Świadczeń Rodzinnych) do dnia 14-09-2016 r. do godziny 12.00

b)   opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

?Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, znak sprawy: DŚR.2201.22.2016.MJ"

IV Kontakt z wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: Marta Januś.

 

                                                          Kierownik

                                    Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                      w Tyszowcach

                                      mgr Barbara Kamińska-Skowronek

 

 

 
INFORMACJA rok szkolny 2016/2017 PDF Drukuj Email

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach informuje, że rodzic dziecka, które uczęszcza w roku szkolnym 2016/2017 do szkoły ponadgimnazjalnej i pobiera w tut. Ośrodku zasiłek rodzinny na to dziecko obowiązany jest do dnia 9 września 2016 r. przedłożyć w tut. Ośrodku zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające, iż dziecko kontynuuje lub rozpoczęło naukę w roku szkolnym 2016/2017.

 

Druki oświadczeń dostępne są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyszowcach, ul. Kościelna 25A, pokój nr 3

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »