Zaproszenie do składania ofert PDF Drukuj Email

     Tyszowce, 2016-09-07

 

DŚR.2201.22.2016.MJ

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach zaprasza Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego poniżej 30000 Euro na:
Usługę w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych”.

I Opis przedmiotu zamówienia:

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla jednej dorosłej osoby niepełnosprawnej w warunkach domowych w formie rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu.

II Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

 1. Oferta cenowa powinna zawierać cenę brutto usługi za 1 godzinę w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych.
 2. Usługa rehabilitacyjna powinna odbywać się w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
 3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze powinny odbywać się przez 3 dni w tygodniu po 1 godzinie dziennie.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, częściowych lub dających możliwość negocjacji.
 5. Ofertę mogą składać osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym tj. fizjoterapeuci.
 6. Ofertę mogą składać osoby z doświadczeniem zawodowym min. 1 rok pracy w zawodzie.
 7. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumentację potwierdzającą kwalifikacje zawodowe i posiadany staż pracy.
 8. Oferty będą wybierane według opisanych wyżej kryteriów.
 9. Termin wykonania zamówienia od 16-09-2016 r. do 31-12-2016 r.

III Przygotowanie oferty:

Ofertę należy:

a)   złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem,) w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyszowcach, ul. Kościelna 25A, 22-630 Tyszowce, pokój nr 3 (Dział Świadczeń Rodzinnych) do dnia 14-09-2016 r. do godziny 12.00

b)   opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

„Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, znak sprawy: DŚR.2201.22.2016.MJ"

IV Kontakt z wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: Marta Januś.

 

                                                          Kierownik

                                    Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                      w Tyszowcach

                                      mgr Barbara Kamińska-Skowronek

 

 

 
INFORMACJA rok szkolny 2016/2017 PDF Drukuj Email

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach informuje, że rodzic dziecka, które uczęszcza w roku szkolnym 2016/2017 do szkoły ponadgimnazjalnej i pobiera w tut. Ośrodku zasiłek rodzinny na to dziecko obowiązany jest do dnia 9 września 2016 r. przedłożyć w tut. Ośrodku zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające, iż dziecko kontynuuje lub rozpoczęło naukę w roku szkolnym 2016/2017.

 

Druki oświadczeń dostępne są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyszowcach, ul. Kościelna 25A, pokój nr 3

 
INFORMACJA PDF Drukuj Email

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach informuje, iż od miesiąca września 2016 r. przyjmowane są wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy trwający od 01-11-2016 r. do 31-10-2017 r.

          

Jednocześnie informuje się, że w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i wypłata świadczeń przysługujących za listopad następuje do dnia 30 listopada.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za listopad następuje do dnia 31 grudnia.

 

Świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2016/2017 przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674,00 zł netto a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności 764,00 zł netto.

 

Prawo do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2016/2017 ustala się na podstawie dochodu uzyskanego w 2015 r. z uwzględnieniem zmian w dochodzie, które nastąpiły po tym roku.

 

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyszowcach, ul. Kościelna 25A, pokój nr 3

 
"Aktywny Samorząd" PDF Drukuj Email

pfron         Informacja o programie „Aktywny Samorząd” 


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach informuje, że Powiat Tomaszowski w 2016 roku kontynuuje realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program obejmuje dwa moduły w ramach, których zostaną objęte następujące działania:

Moduł I:

 • Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii „B”,
 • Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej
  na III poziomie jakości),
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką,

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji
w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/ wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

          Wnioski na dofinansowanie działań z Modułu I należy składać do 30 sierpnia 2016 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski, III piętro, pokój nr 61.  http://pcpr-tomaszow.pl/

Szczegółowe informacje są udzielane pod numerem tel. 84/664 35 90 wew. 84., oraz zamieszczone na stronie http://www.pfron.org.pl/ w zakładce „Aktywny samorząd”.

 
Informacja Fundusz Alimentacyjny PDF Drukuj Email

         logo mops             INFORMACJA

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach informuje, iż od 01 sierpnia 2016 r. będą wydawane i przyjmowane wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy trwający od 01-10-2016 r. do 30-09-2017 r.

         Jednocześnie MOPS w Tyszowcach informuje, że w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

 

 

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »